ระเบียบการยืมหนังสือห้องสาระธรรม

ระเบียบการใช้ห้องหนังสือสาระธรรมสำหรับบุคลากรโรงพยาบาลเทพธารินทร์ บริษัทในเครือ และบุคคลทั่วไป

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. บุคลากรโรงพยาบาลเทพธารินทร์ และบริษัทในเครือ
 2. บุคคลทั่วไป ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป

หลักฐานที่ต้องนำมา

 1. รูปถ่ายปัจจุบัน 1 นิ้ว 2 ใบ (2.5 x 3 ซ.ม.)
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรพนักงานโรงพยาบาล / บริษัทในเครือ

ระเบียบการใช้ห้องสมุด

 1. ผู้ใช้ห้องสมุดต้องลงชื่อทุกครั้งที่เข้ามาใช้บริการในห้องสมุดและฝากสิ่ง ของส่วนตัว เช่น ถุง กระเป๋า ย่าม ฯลฯ ไว้ในตู้เก็บของที่ได้จัดไว้ให้หน้าห้องหนังสือสาระธรรม
 2. ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาในห้องหนังสือสาระธรรม
 3. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย เช่น ไม่สวมกางเกงขาสั้น
 4. สำรวมกิริยา ไม่พูดคุยเสียงดัง และไม่ปฏิบัติตนเป็นที่รบกวนผู้อื่น
 5. . ไม่ฉีก หรือ กรีดหนังสือเอกสารและสิ่งพิมพ์ ทุกชนิดของห้องสมุด
 6. ไม่นำทรัพยากรห้องสมุดออกจากห้องสมุดโดยไม่ยืมอย่างถูกต้องตามระเบียบ
 7. ทรัพยากรที่ยืมจากห้องสมุดควรดูแลรักษาเป็นอย่างดี ไม่ทำลาย หรือทำเปรอะเปื้อน
 8. ผู้ใช้ห้องสมุด/ผู้ยืมออก จะต้องใช้หนังสือ, โสตทัศนวัสดุและโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ ด้วยความระมัดระมัดระวัง เพราะหากมีการชำรุดหรือสูญหาย ผู้ใช้ห้องหนังสือสาระธรรม/ผู้ยืมออกจะต้องชดใช้ตามมูลค่าของหนังสือ โสตทัศนวัสดุ และโสตทัศนูปกรณ์นั้น

ระเบียบการยืม

1.  สมาชิกสามารถขอยืมหนังสือทั่วไปและซีดีได้ครั้งละไม่เกิน 2 เล่ม (นับซีดีเป็นหนังสือ 1 เล่ม) เป็นเวลา 1 สัปดาห์
2.  กรณีที่สมาชิกไม่ส่งคืนหนังสือตามวันที่กำหนด จะต้องเสียค่าปรับดังต่อไปนี้
–  หนังสือทั่วไปซีดีเล่มละ 5 บาทต่อวันต่อเล่ม
–  ซีดีแผ่นละ 5 บาท ต่อวันต่อแผ่น
3.  หากสมาชิกทำหนังสือหรือสมบัติของห้องหนังสือสาระธรรมสูญหายหรือชำรุด สมาชิกจะต้องชดใช้ตามจำนวนจริง (เงินบาท)
4.  ในกรณีที่บัตรสมาชิกห้องหนังสือสาระธรรมสูญหาย สมาชิกต้องชำระค่าธรรมเนียมในการจัดทำบัตรใหม่ 20 บาท

เวลาเปิด/ปิดบริการ

เปิดบริการ :  วันจันทร์ถึงวันเสาร์  8:00 – 17:00 น.
ปิดบริการ
:  วันอาทิตย์ และวันหยุดของโรงพยาบาล

*** ห้องหนังสือสาระธรรมสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ***